Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish
  • 2slide.jpg
  • aslide.jpg
  • slideshow_slide_1.jpg

Δέσμευση για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος μέσω της αδιαφισβήτητης υψηλής τεχνογνωσίας της και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας.

Η ΕΥΔΑΠ είναι η κορυφαία Εταιρεία στον κλάδο της ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, τροφοδοτώντας την Αττική με αρίστης ποιότητας πόσιμο νερό, εξυπηρετώντας στον τομέα της ύδρευσης περίπου 4,4 εκατ. καταναλωτές και στον τομέα της αποχέτευσης περίπου 3,7 εκατ. χρήστες.

Για την υδοροδότηση της περιοχής του Λεκανοπεδίου η ΕΥΔΑΠ προμηθεύετεαι ακατέργαστο νερό από τους ταμιευτήρες, κυρίως, του Μόρνου και του Εύηνου. παρά τη μεγάλη απόσταση αυτών των κύριων υδροδοτών από την Αττική, η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού μεταφέρεται μέσω των υδραγωγείων με τφυσικό τρόπο, με τη δύναμη της βαρύτητας, χωρίς την οιονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση ενεργοβόρων αντλήσεων, που μόνο σε περίπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενεργοποιούνται, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να λειτουργεί με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να διαμορφώνει τη στρατηγική της με στόχο έναν κύκλο νερού μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος (zero carbon water), ώστε να μπορεί να πεοσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς εκπομπές αερίων άνθρακα.

Εναρμονιζόμενη με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και έχοντας θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για μια πολιτική βασισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, πετυχαίνοντας βελτιωμένες αξιολογήσεις σε όλους τους οίκους αξιολόγησης, με τη βαθμολογιία της εταιρείας S&P να είναι υψηλότερη από το 68% μεταξύ των 92 εταιρειεών του κλάδου που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως. Και αυτό γιατί η ΕΥΔΑΠ είναι μια εταιρεία με σεβασμό στο περιβάλλον, που ακολουθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, λειτουργώντας χωρίς σπατάλη ενέργειας. Στόχος της είναι να συνεχίσει την εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG και να δημιουργήσει αξία, διαμορφώνοντας αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα, με τον κύριο όγκο του προγράμματος να αφορά στα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε έργα του δικτόυ ύδρευσης (τοποθετήσεις νέων παροχών, εργασίες δικε΄τυου ύδρευσης, επεκτάσεις, βελτιώσεις και αντικαταστάσεις) και του δικτύου αποχέτευσης (κατασκευή συνδέσεων ακινήτοων και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, ανακατασκευή καταθλιπτικών αγωγών).

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για τα σημαντικά έργα στην Ανατολική Αττική στοχεύει τόσο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής όσο και στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τη διασφάλιση του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους και με στόχο τη σημαντική επίδραση στην εξυγίανση και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και την εξοικονόμηση του πολύτιμου πόρου του νερού. Συγκεκριμένα, με τη λειτουργία των έργων θα επιτευχθεί δραστική μείωση της χρήσης βόθρων, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι απορροφητικοί και μέχρι σήμερα η λειτουργία τους επιβαρύνει με σημαντικό ρυπαντικό τα υπόγεια ύδατα. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση θα μειώσει τις αντλήσεις από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, γεγονός που θα περιορίσει τον κίνδυνο υφαλμύρωσης του υπόγειου υδατικού συστήματος.

Ταυτότχρονα, με στόχο πάντα την προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει πρόγραμμα επενδύσεων, που καλύπτει όλο το φάσμα του ενεργειακού της μετασχηματισμού, έχοντας δημιουργήσει μια δέσμη δράσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής της αποδοτικότητας και στην επίτευξη του zero carbon water έως το 2030. Ακολουθώντας τον "οδικό χάρτη για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος", η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει και έχει ήδη προγραμματίσει την υλοποίηση δράσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με έργα όπως η βελτίωση της απόδοσης των Μικρών Υδορηλεκτιρκών Σταθμών, η πιλοτική εφαρμογή θερμοφωτοβολταϊκών πάνελ στις εγκαταστάσεις της στο ΚΕΡΕΦΥΤ, η ολοκλήρωση ενεργειακής αναβάθμισης των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση στόλου με ηλεκκτρικά αυτοκίνητα και η ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτικών εγκαταστάσεων σε χώρους που διαχειρίζεται η ίδια.

Δέσμευση λοιπόν για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος μέσω της αδιαφισβήτητης υψηλής τεχνογνωσίας της και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας, με σκοπό τη σταθερή μείωση του ανρθακικού της αποτυπώματος, για ένα καλύτερο αύριο.

 

Μας στηρίζουν...