Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish

Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εντάσσει διαδικασίες και δράσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση της καλής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, σε συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της πρωτεύουσας.

Η καλή λειτουργία των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ (ΚΕΛ Ψυττάλειας, Μεταμόρφωσης, Θριασίου), η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών εκροών, ο έλεγχος, η διαρκής αναβάθμιση και συντήρησή τους με μέσα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης, συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και τη διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της αποτελεί εγγύηση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, με μεγάλα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων επιτυγχάνουν τους στόχους τους ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσιους αποδέκτες. Οι επεξεργασμένες εκροές από το ΚΕΛ Ψυττάλειας και Θριασίου καταλήγουν στο Σαρωνικό και τον κόλπο της Ελευσίνας και του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης στο Σαρωνικό, μέσω του βασικού του αποδέκτη, του ποταμού Κηφισού.  Η επεξεργασμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα απαλλαγμένη από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%.

Καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα αποτελέσει η υλοποίηση των νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής με την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Τα ΚΕΛ έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής για την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, μετά την επεξεργασία του, για αστική και περιαστική χρήση και αρδευτικούς σκοπούς,  μειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό αποτύπωμα των έργων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΛ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Η καλή λειτουργία των ΚΕΛ σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των εκροών τους.

Η ΕΥΔΑΠ, για την επιβεβαίωση της αποδοτικής λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και μελέτες, που αφορούν στην επίδραση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κολυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των ΚΕΛ.

Για τον λόγο αυτόν, η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγεί σε όρια ποιότητας εκροών πολύ χαμηλότερα των οριζόμενων στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα στο ΚΕΛ Ψυττάλειας.

Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης, όπως αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ τη συστηματική παρακολούθηση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας, που αποτελούν “ευαίσθητους αποδέκτες”.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των οικοσυστημάτων του Σαρωνικού έχει ξεκινήσει πριν ακόμη από την κατασκευή και λειτουργία του ΚΕΛΨ και επιβεβαιώνει τη διατήρηση και διαχρονική βελτίωση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος του Σαρωνικού.

Τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων που αφορούν στις εκροές των ΚΕΛ προκύπτουν από προβλεπόμενες δειγματοληψίες και είναι προσβάσιμα στο κοινό, μέσω της Εθνικής βάσης Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ (http://astikalimata.ypeka.gr/).

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τους απαραίτητους δείκτες και παραμέτρους για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και συγκεκριμένα φυσικές παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, διαλυμένο οξυγόνο, φθορισμό διαύγεια/θολερότητα, θρεπτικά άλατα και χλωροφύλλη.

 

Η τήρηση των ορίων  ποιότητας των εκροών ανά ελεγχόμενη παράμετρο για καθένα από τα ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ για το 2021 αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Επίτευξη Ποιοτικών Ορίων Εκροών 2021
  BOD
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 5 ημερών
COD
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο
TSS
Ολικά αιωρούμενα στερεά
T-N
Ολικό Άζωτο
ΚΕΛΨ  √   √  √   √ 
ΚΕΛΜ   √   √  √   √ 
ΚΕΛΘ   √   √  √    √

 

Όπως στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2021, η τήρηση των ορίων ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Σαρωνικού.

 

 

<